Korsreaktion drogtest

*Det är inte alltid de korsreagerande ämnena ger utslag på ett drogtest, då det beror på gränsvärdet på själva testet, samt mängden intag. Vid tvivel, rekommenderar vi att ni skickar in provet till ett ackrediterat labb för verifikationsanalys. Korsreaktionslistan uppdateras regelbundet.

Sök efter läkemedel, substans eller droger:


Reservationer för tryckfel.

Korsreaktion drogtest – värt att veta

Om du har ett positivt resultat på ett drogtest (screeningsanalys), men personen nekar att ta droger, ska en bekräftande analys (GC/MS-analys) göras i ett laboratorium. En GC/MS-analys (bekräftande analys) är juridiskt giltig. Man får inte bedöma enbart utifrån ett drogtest (screeninganalys) om det råder tvivel om resultatet.

Ett drogtest mäter utifrån ett givet gränsvärde (cut-off) i ng/ml. Gränsvärdet avgör hur mycket läkemedel som måste finnas i urinen för att ge ett positivt resultat. Om du t.ex. tar ett cannabistest (THC) med ett gränsvärde på 50 ng/ml betyder det att koncentrationen av cannabis i urinen måste vara över 50 ng/ml för att ge ett positivt resultat på testet.

Eftersom screeningsanalyser (både drogtester och laboratoriescreeningsanalyser) söker väldigt brett kan det uppstå problem med vissa läkemedel och receptfria läkemedel, som kan ge positivt resultat på testet. Ett klassiskt exempel är kodein från t.ex. kodymagnyl som ger positivt resultat på opiattestet. När läkemedel och andra ”vanliga” preparat ger positivt resultat på ett drogtest (screeningsanalys) kallas det för korsreaktion.

Anledningen till att det är viktigt att bekräfta resultaten med GC/MS analyser är att dessa metoder är mycket mer specifika och kan skilja mellan olika substanser med hög precision. Genom att använda GC/MS analyser kan man säkerställa att resultaten är korrekta och att eventuella korsreaktioner kan identifieras och skiljas från verklig droganvändning.

Det är också viktigt att notera att förekomsten av korsreaktioner kan variera beroende på vilken typ av drogtest som används och vilka substanser som testas för. Därför är det avgörande att laboratoriepersonal är medveten om möjligheten till korsreaktioner och att de tar hänsyn till detta vid tolkning av resultaten.

Sammanfattningsvis är korsreaktioner drogtest ett viktigt fenomen att förstå eftersom de kan leda till ”felaktiga” resultat och konsekvenser för de som testas. Genom att bekräfta resultaten med GC/MS analyser kan man säkerställa att resultaten är tillförlitliga och att eventuella korsreaktioner kan identifieras och hanteras på ett korrekt sätt.